Clubsubsidies

Een subsidie aanvragen voor je sportclub?

Het algemene kader voor de ondersteuning van de sport pleit voor de bevordering van de sportdiversiteit, de ondersteuning van jong talent, sport voor iedereen (jongeren, ouderen, genderdiversiteit, culturele diversiteit, mensen met een handicap, …)

De subsidies die in dit kader worden toegekend, moeten betrekking hebben op de ondersteuning en/of de promotie van sportactiviteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel. Zij moeten het mogelijk maken om financiële en/of logistieke middelen toe te wijzen aan clubs, organen en verenigingen die door middel van sportactiviteiten voldoen aan de doelstellingen van diversiteit van welke aard dan ook.

Voorwaarden

 • De aanvragers moeten rechtspersonen zijn (met uitzondering van handelsvennootschappen) die geen winstoogmerk hebben en waarvan hun hoofdactiviteiten of maatschappelijke zetel zich bevindt op het grondgebied van de Stad Brussel.                               Bij wijze van uitzondering kan de Raad van Bestuur aanvragen van natuurlijke personen toelaten die hun woonplaats of hoofdzetel eveneens op het grondgebied van de Stad Brussel hebben.
 • Verenigingen of clubs die de toegang tot sport voor iedereen bevorderen en aanmoedigen.
 • De club die één of meer “beloften” heeft die als zodanig door de eigen nationale federatie (of linguïstische vleugel) worden vermeld.
 • Voor een uitzonderlijk sportevenement dat bijdraagt tot de verspreiding van het imago en het sportieve karakter van de Stad Brussel
 • Voor de aankoop van sportuitrusting, niet-verbruikbare medische apparatuur of sportuitrusting bestemd voor de uitvoering van of het medisch toezicht op de activiteiten van de club die de aanvraag indient
 • Voor de permanente vorming van kaderleden, trainers of sportmonitoren in Brussel
 • Voor hulp of bijstand bij de opleiding in het gebruik van medische apparatuur

Alle ingediende dossiers worden behandeld tijdens de vergadering van de Raad van Beheer van de vzw Prosport Brussel.

De aanvraag moet het volgende bevatten:

 1. Een brief ondertekend door een persoon die de club of de vereniging kan vertegenwoordigen, op voorwaarde dat dit de voorzitter of de secretaris is.
 2. Het volledige ingevulde administratieve formulier
 3. Lijst van leden van de club of de vereniging
 4. Lijst van trainers, sportinstructeurs en onderwijzend personeel
 5. Lijst van het medisch personeel dat toezicht houdt op de activiteiten van de club of vereniging
 6. Een gedetailleerde presentatie van de activiteit waarvoor de subsidies worden aangevraagd
 7. Het budget van het evenement en gewenste bedrag van de subsidie
 8. Het bedrag van de aangevraagde en/of toegekende subsidie door de Sportdienst van de Stad Brussel
 9. De andere aangevraagde en/of toegekende bedragen bij/door andere overheidsinstanties
 10. De begin- en einddatums van de te subsidiëren activiteit indien het een evenement betreft
 11. Als het om een “belofte” gaat, voeg dan een CV bij, de vooruitzichten en een certificaat van de federatie of een document dat getuigt dat het om een “belofte” gaat
 12. Een kopie van de statuten van de vereniging

Document Subsidies

Contact

Mevrouw Valérie De Coster

Tel.: 00 32 (0)2 474 39 43

admin@prosportevent.be