UW CLUB SUBSIDIËREN

Draagt uw club de waarden van sportdiversiteit, ondersteuning van jong talent, sport voor iedereen (jongeren, ouderen, genderdiversiteit, culturele diversiteit, personen met een handicap, enz.) hoog in het vaandel?

Vinden uw sportactiviteiten plaats op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120 en 1130)?

Vzw Prosport kan u helpen door financiële en/of logistieke steun te verlenen voor een sportproject dat aan deze diversiteitsdoelstellingen voldoet.

Voor subsidies en/of logistieke steun komen in aanmerking: 

 • Verenigingen of clubs die de toegang tot sport voor iedereen bevorderen en aanmoedigen.
 • Clubs die één of meer “beloften” hebben die als zodanig door de eigen nationale federatie (of linguïstische vleugel) worden vermeld.
 • De aanvragers moeten rechtspersonen zijn (met uitzondering van handelsvennootschappen), zonder winstoogmerk en die hun hoofdactiviteiten of maatschappelijke zetel op het grondgebied van de stad Brussel hebben. Bij wijze van uitzondering kan de Raad van Bestuur aanvragen aanvaarden van natuurlijke personen wier woonplaats of hoofdvestiging zich eveneens op het grondgebied van de stad Brussel bevindt.

Subsidies en/of logistieke steun worden toegekend voor:

 • Een uitzonderlijk sportevenement dat bijdraagt tot de verspreiding van het imago en het sportieve karakter van de Stad Brussel.
 • De aankoop van sportuitrusting, niet-verbruikbare medische apparatuur of sportuitrusting bestemd voor de uitvoering of de medische controle van de activiteiten van de club die de aanvraag indient.
 • Permanente vorming van kaderleden, trainers en sportmonitoren in Brussel.
 • Hulp of bijstand bij de opleiding in het gebruik van medische apparatuur.

Het dossier moet bestaan uit:

 • Een brief ondertekend door een bevoegde persoon die uit naam van de betrokken club of vereniging een verbintenis kan aangaan (Voorzitter of Secretaris).
 • De volledig ingevulde administratieve fiche
 • Een ledenlijst van de club of vereniging
 • De lijst van trainers, sportmonitoren en onderwijzend personeel
 • De lijst van medisch personeel dat toezicht houdt op de activiteiten van de club of vereniging
 • Een gedetailleerde presentatie van de te subsidiëren activiteit
 • De begin- en einddatum van de te subsidiëren activiteit indien het een evenement betreft
 • Het budget voor het evenement en het gewenste bedrag van de subsidiëring
 • Het bedrag van de door de Sportdienst van de Stad Brussel aangevraagde en/of toegekende subsidies
 • De bedragen van de aangevraagde en/of door andere overheidsinstanties verleende subsidies
 • Als het gaat om beloften, voeg dan een CV, de vooruitzichten en een certificaat van de federatie, of een ander document waaruit blijkt dat het om een “belofte” gaat, bij
 • Een kopie van de statuten van de vereniging

Formulier

Alle ingediende aanvragen zullen worden onderzocht tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van de vzw Prosport Brussel.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam & Voornaam